Historie školy

Školní výuka byla ve svých počátcích spojena s církví. Školy byly v obcích, kde existovaly fary. V předhusitské době bylo na Břeclavsku 39 far, takže je předpoklad, že škol bylo u nás několik desítek, ale nemáme doklad o škole u nás.

V době pobělohorské (po r.1620) klesl počet škol asi na dvacet. Z té doby je známa  škola v Mikulčicích, kam docházeli i Novoveští. Když ale v r. 1683 táhli uherští vzbouřenci “kuruci“ na pomoc Turkům, kteří obléhali Vídeň, vyplenili cestou v Mikulčicích nejen kostel a faru, ale i školní dům. Pan farář V.Bednařík a tamní učitel přešli do Nové Vsi. Ten pak dostával za výuku Mikulčanů ¼ měřice žita a z Těšic a Lužic po dvou zlatých. Od r.1721 byla obnovena škola v Mikulčicích, kam přešli Těšičtí i Lužičtí. Do Nové Vsi chodili Hrušečtí.

Za vlády Marie Terezie nastává rozvoj školství, jsou totiž zřizovány triviální školy v každé vesnici. Zachoval se záznam o tom, jaké příjmy měl učitel v r.1791: od kostela 3 zl., od obce 12 zl. a 30 krejc., 50 pecnů chleba, 7 zl., 42 krejc., školní plat 179 zl. 25 krejc.

Údaje jsou vedeny ve školní kronice z r.1813.

Původní vyučování se uskutečňovala v domě č.3, v r.1797 postavil kníže Liechtenstein novou školu na č.4, občané museli vykonávat na stavbě ruční práce a povozy dovážet materiál. Měla jen jednu učebnu a jednoho učitele.

V r.1819 se zde tísnilo 152 dětí (87 chlapců a 65 dívek). Teprve v r.1870 zřízena  2.učebna v domě č.315. To již bylo 345 dětí.

V r.1880 postavena nová školní budova na č.117, ta již měla 3 třídy a v r.1898 je vybudována 2.školní budova na č.4 (obě stojí dodnes!!).20.dubna 1900 přednášel ve škole známý český cestovatel Dr.Emil Holub o svých cestách do Afriky.

Základní škola MNV

Měšťanská škola T.G.Masaryka

První pokusy o zřízení měšťanské školy spadají na počátek 20.století. Místní Školní rada projednávala návrh na zřízení měšťanky 14.března 1909, návrh ale brzy upadl v zapomnění, ani snaha školní rady v novém státě – Československé republice z 24.dubna 1921 nedošla k naplnění, teprve třetí pokus z 23.dubna 1927 podpořilo o rok později 12.prosince 1928 obecní zastupitelstvo a již o dva později podává obec žádost o stavbu měšťanské školy.

Zemská Školní rada schválila výstavbu měšťanky v Mor. Nové Vsi 2.září 1929. O měsíc později chválilo obecní zastupitelstvo (5.10.1929) projekt Miloše Kopřivy z Brna. Stavba školy zadána mistru zednicko-tesařskému Františku Barboříkovi z Hodonína za obnos 1 047 299,35 Kč.

Na jaře zahájena stavba školy při silnici do Mikulčič a v září byla stavba pod střechou. 27.března sděluje kancelář prezidenta republiky (D 4559), že pan prezident T.G.Masaryk souhlasí, aby měšťanská škola v Mor.Nové Vsi nesla jeho jméno.

Od 1.září 1930 se začalo učit v 1.třídě, kde bylo 45 žáků, z toho jeden z Týnce. Prozatímním ředitelem jmenován Jan Štefan z Břeclavi a výpomocným učitelem František Sedlák.

V roce 1933 bylo již na měšťance 241 žáků, z toho 140 domácích, 35 z Hrušek, 24 z Prušánek, 23 z Týnce a 22 z Mikulčič a Těšic.

Od roku 1934 bylo na škole zrušeno školné a od 1.září 1937 nese škola název Újezdní měšťanská škola T.G.Masaryka. Tento název ale musel být změněn za protektorátu 15.9. 1941 na Hlavní škola. Od 20.dubna 1944 byly na měšťance ubytovány evakuované německé děti.

Po osvobození 1945 měla škola 9.tříd a 383 žáků.

Od roku 1951 byly odstraněny kříže ze škol a nepovinné náboženství.

Od 1.9.1953 zavedena Osmiletá střední škola s povinnou docházkou do 14.let.

V roce 1960 se zavádí Základní 9ti letá škola s povinnou docházkou do 15.let.

Od roku 1968 zavedeno 5ti denní vyučování s volnou sobotou.

V roce 1976 se zavádí nová koncepce vzdělávání – vyučování matematiky na základě množin.

Od r. 1984 se zavádí místo devítiletek osmileté Základní školy a po r. 1989 dochází k velkým změnám v obsahu výchovy a vzdělávání, místo JR zaváděny NS a AS, nepovinná výuka náboženství, budování počítačové učebny. V roce 1996/67 opět uzákoněna devítiletá docházka.

Družba s nizozemskou školou 2000 – 2002

Ozdravné pobyty dětí na italské riviéře 1995, v Chorvatsku 1997

V roce 1999 založen Školní sportovní klub a v r. 2000 ustaven atletický oddíl a oddíl gymnastický, r.2002 zřízeny na škole třídy s rozšířenou výukou TV, které postupně zanikly z důvodů slabých populačních ročníků a nezájmu žáků.

V roce 2001 vzniká při škole oddíl mažoretek Neonky, které se v roce 2012 osamostatnily.

Od školního roku 2007 – 2008 se postupně začalo vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu: „ Škola pro život „ .

Od září 2011 jsme zapojeni do čerpání peněz z  OP Vzdělávání pro konkurence schopnost EU projektem „ Zvyšování kvality“ .

V roce 2014 rekonstrukce školního bytu a přebudování na 2. oddělení školní družiny.

V roce 2015 vybavení žákovské dílny novým zařízením včetně nářadí (peníze z EU)

2016  -2018 realizace projektu Šablony I - školní asistent, vzdělávání pedagogů, doučování, čtenářské kluby

2019-2021 realizace projektu Šablony II - školní asistent, vzdělávání pedagogů, doučování, čtenářské kluby

2017 -2020 Realizace přístavby 2. stupně, kde nově vznikly učebny jazykové, přírodovědná a počítačová

24. 6. 2021 - ničivé tornádo, které znamenalo devastaci budovy 1. stupně a měšťanky. 

září 2022 - nově zbudované šatny ve sklepních prostorech a znovuotevření budovy č. 4 po rekonstrukci 

 

 

 

 

Ředitelé, kteří na škole působili:

Josef Štefan 1930 - 1931
Rudolf Zavadil 1931 - 1939
Jan Úlehla 1939 - 1942
Karel Kapoun 1942 - 1944
Josef Šedivý 1944 - 1948
Tomáš Pavka 1948 - 1970
Bronislav Čmelík 1970 - 1984
Bohumila Peková 1984 - 1990
Marcela Luňáková 1990 - 2004
Jan Svítil 2004 - 2009
Jan Hanáček 2010 - 2014
Hana Grossmannová 2014 -