Školní poradenské pracoviště

Statut Školního poradenského pracoviště při ZŠ Moravská Nová Ves

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními ( PPP, SPC ).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016 .

Tým ŠPP pro školní rok 2022/2023 je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence (zároveň speciální pedagog) a zástupkyní ředitele pro 1. stupeň . Tito členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy, úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

Hlavní úkoly a cíle Školního poradenského pracoviště:

a) koordinace poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními. Služby ŠPP zabezpečují

 

Mgr. Soňa Petrjanošová - výchovná poradkyně I. a II. stupně

(kancelář zástupce ředitele školy pro II. stupeň)

kontakty: E-mail: sona.petrjanosova@seznam.cz

Tel: 519 342 205

konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 16.00 + po domluvě

Standardní činnosti výchovného poradce

 

Mgr. Jana Budišová – školní metodik prevence

(1. patro II. stupně, sborovna)

kontakty: E-mail: jana.budisova@seznam.cz

Tel: 519 343 960

konzultační hodiny: úterý 13.30 - 14.15 hod + po domluvě

 

Standartní činnosti metodika prevence

Mgr. Ivana Šestáková – zástupkyně řed. pro 1. stupeň

(1. patro I. stupně, sborovna)

kontakty: E-mail: sestiv@seznam.cz

Tel: 724 485 825

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/25, které se bude konat letos (dle nové legislativy) najdete na těchto stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/